SLUŽBY

Psychologické vyšetrenie

Psychologické vyšetrenie štandardne pozostáva z osobného rozhovoru, testovania a pozorovania, a to pod odborným dohľadom psychológa, ktorý aplikuje overené psychodiagnostické metódy.

Psychologické vyšetrenie je založené na diskrétnosti, individuálnom prístupe a profesionalite.

Psychologické vyšetrenie je individuálnou záležitosťou a každé stretnutie – jeho priebeh a dĺžka jednotlivých sedení – závisí od cieľa i účelu vyšetrenia, ako aj prístupu a potrieb samotného klienta. 

Na vyšetrenie je nutné sa objednať.

Psychologické vyšetrenia pre sociálnu poisťovňu

Psychodiagnostické vyšetrenie sa realizuje na základe výzvy sociálnej poisťovne, alebo na základe žiadosti iného lekára posudzujúceho pridelenie invalidného dôchodku.

Na vyšetrenie je potrebné si priniesť:

 • rozhodnutie/výzvu sociálnej poisťovne o posúdení psychického stavu
 • zdravotnú dokumentáciu
 • doklad totožnosti
 • okuliare na čítanie (ak používate)

 Na vyšetrenie je nutné sa objednať.

Vyšetrenie na zbrojný preukaz

Podľa Zákona č. 190 / 2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1. 7. 2015

Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa:

 • žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu
 • držiteľ zbrojného preukazu na držanie alebo nosenie zbrane alebo streliva

Zbrojný preukaz vydáva Policajný útvar na 10 rokov. Pri predĺžení zbrojného preukazu sa vyžaduje znova doklad o vyšetrení psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zbrojného preukazu trvá približne 2 hodiny.

Na vyšetrenie si treba priniesť:

 • občiansky preukaz
 • zbrojný preukaz – ak ste držiteľom
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie potvrdený všeobecným lekárom .
 • okuliare, ak ich používate

Mali by ste byť oddýchnutý, v dobrej nálade.

Psychologickým vyšetrením sa zisťuje intelekt, reakčná pohotovosť, úroveň pozornosti a štruktúra osobnosti. Na vyšetrenie sa využívajú klinicko-psychodiagnostické metódy, ktorými sú anamnestický rozhovor, pozorovanie a štandardizované psychologické testy.

Psychologický posudok dostanete v troch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie psychologického posudku je súčasťou zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa a jeho ďalšie dve vyhotovenia sa odovzdajú žiadateľovi alebo držiteľovi.

Ak je žiadateľ alebo držiteľ na základe záveru psychologického vyšetrenia uvedeného v jeho psychologickom posudku psychicky nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva, možno ďalšie psychologické vyšetrenie na účel posúdenia jeho psychickej spôsobilosti vykonať najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vydania psychologického posudku o jeho psychickej nespôsobilosti na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.

Na vyšetrenie je nutné sa objednať.

Vyšetrenie pre SBS služby

Posúdenie psychickej spôsobilosti na výkon práce / súkromná bezpečnostná služba (SBS), práca s vysokozdvižným vozíkom (VZV), práca vo výškach a iné rizikové práce. + posúdenie pracovnej psychickej záťaže

Na vyšetrenie je potrebné si priniesť:

 • občiansky preukaz
 • okuliare na čítanie (ak používate)
 • zdravotnú dokumentáciu

Na vyšetrenie je nutné sa objednať.

Psychologické individuálne poradenstvo

Poradenstvo prebieha bez čakania, objednanie na presný čas. Konzultácia trvá 50 minút s obvyklou frekvenciou 1 stretnutie za týždeň. Je možné sa dohodnúť aj na inej frekvencii stretávania sa. Počet stretnutí pre dosiahnutie stanoveného cieľa je individuálny.

Ak nemôžete do mojej praxe v Piešťanoch dochádzať osobne, ponúkam Vám možnosť online stretnutí.